Modellencontract

Nadat ik schrok van de modellen contracten die sommige fotografen soms gebruiken, de onderstaande video en mijn basis contract om over te nemen!

 

Modelcontract

Ondergetekenden:
Fotograaf

Naam : Naam fotograaf
Adres : 
Postcode/Woonplaats : 
Telefoon : 

Email : info@domein.xx Website: www.domein.xx

Model
Naam: Adres:
Plaats:
Postcode:

Telefoon:
Email:
Website:

Komen overeen dat:

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is: …………………………….

Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. De foto’s mogen in principe niet zelfstandig on-line geplaatst worden, Wel mogen zij vanaf de social media kanalen van de fotograaf door gedeeld worden. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Het gebruik van de foto’s op pornografische sites (ondanks dat de foto’s niet een dergelijke inhoud hebben) is in geen enkel geval toegestaan. Het gebruik van onbewerkte foto’s is eveneens niet toegestaan, de fotograaf zal op aanvraag de gewenste foto’s bewerken voor het gebruik van het model, hiervoor zal een kleine vergoeding gevraagd kunnen worden. 

Veranderen, croppen, bijwerken etc. Van foto’s is in GEEN ENKEL geval toegestaan, op verzoek word dit gratis gedaan door de fotograaf (mits in alle redelijkheid)

De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten op zijn website, portfolio (map met prints), fototentoonstellingen (internet of anders) of sociale media. Commerciële publicaties in grote oplagen (boven de 500) met uitzondering van endorsments en magazines/kranten vinden plaats na overleg met model, waarna indien van toepassing een vergoeding afgesproken wordt. Ten alle tijden zal de fotograaf bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden. Voor verzamelwerken waarin het model een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te worden opgenomen. Bij bestellingen door derden via de website zijn de opbrengsten voor de fotograaf, deze worden dan ook aangeboden tegen een minimale marge, zodra er hogere bedragen betaald worden zal na overleg een gedeelte naar het model worden overgemaakt. 

Opnames voor publicaties
Indien er foto’s worden gemaakt voor publicaties word van te voren een vergoeding voor model/visagist en fotograaf afgesproken.
Zodra de serie is gepubliceerd en de uitgever de factuur aan de fotograaf heeft overgemaakt word per direct overgegaan tot betaling aan de andere deelnemers van de sessie. Blijf een debiteur in gebreke kunnen er geen directe vorderingen naar de fotograaf worden geclaimd, aan de andere kant zal de fotograaf wel alles in het werk stellen om de vergoedingen alsnog te incasseren.

Gebruik voor stock
De fotograaf heeft het recht bepaalde foto’s te gebruiken voor aanbieden via een stock agency, dit zullen altijd stock agencies zijn met een goede naam en goede staat van dienst (bv iStock). Verkopen vanuit stock zullen ten allen tijden toekomen aan de fotograaf, de fotograaf zal het model wel op de hoogte stellen van eventuele publicaties indien deze bekend zijn bij de fotograaf.

Videoopnames
Worden er gedurende de sessies video-opnames gemaakt (na overleg) dan kunnen deze gebruikt worden voor backstage filmpjes die gedeeld worden via het internet, tevens is het mogelijk dat bepaalde video’s opgenomen worden op een instructie DVD, voor al deze filmpjes geldt dat de goede naam van het model nooit geschaad zal worden, het model/visagist heeft geen recht op vergoeding tenzij dit van te voren uitdrukkelijk is afgesproken, de video’s.

Indien een van beide partijen tot publicatie etc, anders dan onder voorgaande afgesproken wil overgaan is ditpas toegestaan nadat:

de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding

Overtreding of niet nakomen van dit contract van zowel de fotograaf als het model het recht geeft een schadevergoeding, conform de bepalingen en de regels van het op moment in Nederland geldend recht.

Door middel van een handtekening akkoord te gaan met de tekst en de inhoud van dit contract.

Aldus opgemaakt in tweevoud te ………………………dd…………………………………

Handtekening Fotograaf Handtekening Model

 

 

In het geval van modellen onder de 18 gaarne ook een handtekening van voogd of ouder.
Modellen onder de 18 ook alleen onder begeleiding van ouder of voogd bij een sessie.